ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ
ᠠᠷᠳᠠᠢ
ᠬᠦᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠰᠢᠷᠳᠡᠵᠤ
ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ 
ᠬᠦᠢᠬᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠣᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠡᠬᠦᠯᠵᠤ
ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ 
ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠲᠦᠯᠥᠭᠡ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠪᠢᠴᠢᠯ᠎ᠡ
ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠲᠦᠯᠥᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠰᠣᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ
ᠴᠢᠯᠬᠢᠯᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ
ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ
ᠴᠤᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠠᠢ ᠡᠴᠠ
ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ
ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥᠦᠥᠷ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ 
ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠶᠦᠨ᠎ᠡ
ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠪᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ
ᠢᠵᠢᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠡᠬᠦᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ
ᠦᠨᠢ ᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠡ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ
ᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯᠲᠠ
 ᠬᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠯᠲᠠ
ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠲᠠᠢ
ᠬᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢ
ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠲᠡᠯᠪᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢᠨ
ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡ ᠲᠠᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠨ
ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠦᠯᠥᠭᠡ ᠤᠶᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ
ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠦᠶᠦᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ
ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠲᠠᠮᠤᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ
ᠦᠷᠯᠥᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨᠮᠢᠨᠢ
ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠦᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ
ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠯ᠎ᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠣ ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ
ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠦ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ
ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢe ᠰᠢᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ
ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ
ᠬᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ
ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳᠦᠷ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ
ᠨᠣᠲ
ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ

0

ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ
ᠲᠠᠢ
×
×